Protokoll utskottssammanträde 2013/14:46

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:46

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:46

DATUM

2014-05-06

TID

09.00–10.10

11.35–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:45.

§ 2

Inkommen faktapromemoria

Kanslichefen anmälde inkommen faktapromemoria 2013/14:FPM73 Meddelande om ett nytt ramverk i EU för att stärka rättsstatens principer KOM(2014) 158.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Utskottets avslutning

Utskottet beslutade att avslutningslunchen sker onsdagen den 25 juni 2014.

§ 5

Utlämnande av allmänna handlingar

Föredraganden informerade med anledning av inkomna skrivelser med begäran om att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 7

Översyn av riksdagsordningen (KU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2013/14:RS3 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

En utvecklad budgetprocess (KU47)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:173 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU45)

Utskottet behandlade kommissionens rapporter KOM(2013) 566 och KOM(2013) 565 samt utskottets uppföljnings- och utvärderingsrapport 2013/14:RFR10.

Ärendet bordlades.

§ 10

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (KU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till civilutskottet över proposition 2013/14:127 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:KU6y.

V-ledamoten anmälde avvikande meningar.

Vid protokollet

Justerat 2014-05-08

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:46

§ 1-5

§ 6-7

§ 8-10

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

x

Hans Ekström (S)

-

-

-

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

-

x

Marie Granlund (S)

-

-

-

Sedat Dogru (M)

o

x

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

o

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

o

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.