Protokoll utskottssammanträde 2013/14:47

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:47

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:47

DATUM

2014-05-08

TID

09.00–09.30

10.02–10.29

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:46.

§ 2

Inkommen faktapromemoria

Kanslichefen anmälde inkommen faktapromemoria 2013/14:FPM79 Meddelande om medlemsstaternas strategier för romsk inkludering KOM(2014) 209.

§ 3

Privata utförare av kommunal verksamhet (KU41)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:118 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:41.

SD-ledamoten anmälde reservation. V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:75, redogörelse 2013/14:RS6 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur (KU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:136.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 7

Uppföljning och utvärdering

Utskottet diskuterade frågan om en uppföljning av statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning.

Ärendet bordlades.

§ 8

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att EU-handläggare Livia Spada från EU-samordningen fick närvara under § 9.

§ 9

Överläggning om subsidiaritet och demokratisk legitimitet inom unionen

Utskottet överlade med statsrådet Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen, om subsidiaritet och demokratisk legitimitet inom unionen.

Underlaget utgjordes av en tidigare utsänd promemoria upprättad vid Statsrådsberedningens EU-kansli, bilaga 2. Vid sammanträdet lämnade regeringen sitt förslag till ståndpunkt inför det fortsatta diskussionsarbetet.

”Regeringen anser att det krävs en bred agenda för att stärka EU:s demokratiska legitimitet. Nationella parlament har, vid sidan om Europaparlamentet, en central roll för att garantera legitimiteten i EU:s beslutsfattande.

I och med Lissabonfördraget fick Europaparlamentet mer inflytande över beslutsfattandet samtidigt som de nationella parlamenten fick i uppgift att bevaka att subsidiaritetsprincipen följs, och därmed en möjlighet till direkt inflytande i EU-arbetet. Regeringen anser att det är viktigt att fördragets regler om subsidiaritet och proportionalitet följs.”

Vid överläggningen ställdes frågor om hur regeringen avsåg att framgent arbeta i syfte att stärka subsidiaritetsprövningsmekanismen, bl.a. vad gäller den tidsfrist som de nationella parlamenten har till sitt förfogande för sin prövning samt de effekter som följer av att man utfärdar ett gult kort. Ordföranden konstaterade sammanfattningsvis att det fanns en bred samsyn för att de här aktuella frågorna ska drivas av regeringen.

Vid protokollet

Justerat 2014-05-13

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:47

§ 1-7

§ 8-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

Hans Ekström (S)

x

o

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

-

x

Marie Granlund (S)

o

x

Sedat Dogru (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

x

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.