Protokoll utskottssammanträde 2013/14:48

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:48

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:48

DATUM

2014-05-13

TID

11.34–11.55

11.59–12.23

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning

Utskottet beslutade att en utredare ska ges i uppdrag att genomföra en utvärdering av frågan om statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning, bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:47.

§ 3

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 1976-2013/14

Utskottet återupptog inkommen begäran om att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

Utskottet prövade frågan om utlämnande av begärda handlingar. Utskottet beslutade att de uppgifter som motsvaras av uttrycket "viss militär tillverkning" alltjämt omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När det gäller övriga uppgifter gav utskottet kansliet i uppdrag att som svar redovisa varifrån uppgifterna härrör.

§ 4

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 1977-2013/14

Utskottet återupptog inkommen begäran om att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

Utskottet prövade frågan om utlämnande av begärda handlingar. Utskottet beslutade att lämna ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Handlingarna lämnades ut i den omfattning som framgår av bilaga 3.

§ 5

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 1978-2013/14

Utskottet återupptog inkommen begäran om att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

Utskottet prövade frågan om utlämnande av begärda handlingar. Utskottet beslutade att avslå begäran med hänvisning till 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 6

Tack

Ordföranden tackade kanslichefen Kristina Svartz som övergår till annan verksamhet och föredraganden Thomas Larue som kommer att vara tjänstledig från utskottet. Vidare tackade ordföranden riksdagsstipendiaten Cecilia Josefsson. Ordföranden hälsade föredragande Christina Ribbhagen, näringsutskottet, välkommen som extra föredragande i utskottet.

§ 7

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 8

Indelning i utgiftsområden (KU44)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:100 förslagspunkterna 2–4.

Ärendet bordlades.

§ 9

Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens rapporter KOM(2013) 565 och KOM(2013) 566 samt utskottets uppföljnings- och utvärderingsrapport 2013/14:RFR10.

Ärendet bordlades.

§ 10

En politik för en levande demokrati (KU34)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:61 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Olovlig hantering av avkodningsutrustning (KU42)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:123 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 12

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43)

Utskottet behandlade redogörelserna 2013/14:VPN1, 2013/14:ÖN1, 2013/14:RAR1, 2013/14:SN1, 2013/14:NL1, 2013/14:PN1 och 2013/14:RAN1.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-05-27

Per Bill


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:48

§ 1-6

§ 7

§ 8-12

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

-

x

Björn von Sydow (S)

x

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

o

x

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

o

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.