Protokoll utskottssammanträde 2013/14:49

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:49

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:49

DATUM

2014-05-27

TID

08.33–09.04

09.10–09.12

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:48.

§ 2

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Inkommande besök

Kanslichefen anmälde ett talmansbesök från Rumänien tisdagen den 17 juni 2014.

§ 4

Inbjudan

Riksrevisionens parlamentariska råd inbjuder till seminarium om erfarenheter av riksdagens förändrade behandling av Riksrevisionens granskningar torsdagen den 5 juni 2014 kl. 12.00–13.30.

§ 5

Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur (KU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:136.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU40.

S- och V-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 6

Indelning i utgiftsområden (KU44)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:100 förslagspunkterna 2–4.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU44.

S- och V-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 7

Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU45)

Utskottet fortsatte behandlingen av kommissionens rapporter KOM(2013) 565 och KOM(2013) 566 samt utskottets uppföljnings- och utvärderingsrapport 2013/14:RFR10.

Utskottet justerade utlåtande 2013/14:KU45.

§ 8

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:75, redogörelse 2013/14:RS6 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

En politik för en levande demokrati (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:61 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Olovlig hantering av avkodningsutrustning (KU42)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:124 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 11

Översyn av riksdagsordningen och en utvecklad budgetprocess (KU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:173, framställning 2013/14:RS3 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2013/14:VPN1, 2013/14:ÖN1, 2013/14:RAR1, 2013/14:SN1, 2013/14:NL1, 2013/14:PN1 och 2013/14:RAN1.

Ärendet bordlades.

§ 13

Tack

Vice ordföranden tackade kanslichefen som nu slutar i riksdagen och önskade lycka till med det nya arbetet.

Vid protokollet

Justerat 2014-06-03

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:49

§ 1-13

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

-

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

x

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

-

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

-

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

x

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.