Protokoll utskottssammanträde 2013/14:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4

DATUM

2014-04-15

TID

12.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdets öppnande

Carina Hägg (S), som var den av de närvarande ledamöterna
som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter företogs.

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde till ordförande Urban Ahlin (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Utskottet valde till vice ordförande Cecilia Widegren (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Vice ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

I ordförande Urban Ahlins frånvaro tackade vice ordförande Cecilia Widegren för visat förtroende och fortsatte ledningen av förhandlingarna.

§ 6

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att ledamöter och suppleanter från utrikesutskottet och försvarsutskottet fick närvara vid sammanträdet.

§ 7

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats
i Mali

Utskottet behandlade proposition 2013/14:189 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 6 maj kl. 12.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 maj 2014

Cecilia WidegrenSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:4

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Urban Ahlin (S), ordf.

Cecilia Widegren (M), vice ordf.

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Peter Hultqvist (S)

X

Walburga Habsburg Douglas (M)

Åsa Lindestam (S)

X

Hans Wallmark (M)

Carina Hägg (S)

X

Fredrik Malm (FP)

Peter Jeppsson (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Tommy Waidelich (S)

Annicka Engblom (M)

X

Bodil Ceballos (MP)

X

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

Hans Linde (V)

SUPPLEANTER

Christian Holm (M)

X

Kent Härstedt (S)

O

Anders Hansson (M)

Carin Runeson (S)

X

Mats Johansson (M)

O

Clas-Göran Carlsson (S)

O

Johan Forssell (M)

Olle Thorell (S)

O

Allan Widman (FP)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Staffan Danielsson (C)

O

Kenneth G Forslund (S)

X

Ulrik Nilsson (M)

O

Peter Rådberg (MP)

O

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.