Protokoll utskottssammanträde 2013/14:50

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:50

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:50

DATUM

2014-06-03

TID

11.00–11.58

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att textgranskare från Enheten riksdagstryck fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Presentation av vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet

Statsrådet Erik Ullenhag m.fl., Arbetsmarknadsdepartementet lämnade information och svarade på frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:49.

§ 4

Utlämnande av allmänna handlingar, dnr 2110/2013-14

Utskottet behandlade en begäran om utfående av allmän handling.

Utskottet beslutade att bifalla begäran.

§ 5

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har mottagit skrivelser, dnr 1853-2013/14. Skrivelserna innefattar anmälningar mot justitieombudsmännen.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

T.f. kanslichefen anmälde att ordförande Marianne Nivert p.g.a. sjukdom inte kan fullfölja sitt uppdrag i nämnden.

Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att förbereda processen med att föreslå en ersättare.

§ 8

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:75, redogörelse 2013/14:RS6 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU21.

V-ledamoten anmälde reservationer. S- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 9

En politik för levande demokrati (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:61 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Översyn av riksdagsordningen och en utvecklad budgetprocess (KU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2013/14:RS3, proposition 2013/14:173 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-06-05

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:50

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

x

Billy Gustafsson (S)

-

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

-

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Marie Granlund (S)

x

Sedat Dogru (M)

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.