Protokoll utskottssammanträde 2013/14:51

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:51

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:51

DATUM

2014-06-05

TID

09.00–09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:50 och särskilt protokoll 2013/14:45.

§ 2

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2013/14:VPN1, 2013/14:ÖN1, 2013/14:RAR1, 2013/14:SN1, 2013/14:NL1, 2013/14:PN1 och 2013/14:RAN1.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU43.

§ 4

En politik för levande demokrati (KU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:61 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU34.

S- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Olovlig hantering av avkodningsutrustning (KU42)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:123 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU42.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 6

Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess (KU46)

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2013/14:RS2 och proposition 2013/14:173 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU46.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 7

Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden (KU47)

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU47.

§ 8

Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning

Utskottet beslutade att uppdraget som utredare ska ges till Bertil Wennberg, f.d. kanslichef i konstitutionsutskottet, att en parlamentarisk referensgrupp ska utses hösten 2014 av det utskott som väljs vid början av 2014/15 års riksmöte samt att uppdraget ska avrapporteras till utskottet senast den 30 september 2015.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

§ 10

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till utskottets ordförande eller vice ordförande delegera rätten att under det innevarande riksmötets sommaruppehåll

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 6 § tredje stycket riksdagsordningen,

dels bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i lagstiftningsakter i enlighet med 4 kap. 8 § riksdagsordningen.

§ 11

Val av ordförande och ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Utskottet beslutade föreslå riksdagen att till ordförande i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna välja den nuvarande ledamoten Anders Lindström och till ledamot välja generaldirektören Yvonne Gustafsson. Valen gäller så länge ordförandens hinder varar.

§ 12

Tack

Ordföranden tackade ledamöterna och kansliet för gott samarbete. Vice ordföranden tackade ordföranden och önskade lycka till i Europaparlamentet.

Vid protokollet

Justerat 2014-06-12

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-04-25)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:51

§ 1-12

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

-

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

x

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

x

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.