Protokoll utskottssammanträde 2013/14:52

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:52

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:52

DATUM

2014-06-24

TID

16.08-16.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kompletteringsval

Vikarierande kanslichefen anmälde att Agneta Börjesson (MP) har valts som ledamot i utskottet fr.o.m. den 24 juni 2014 efter ledamoten Peter Eriksson som avsagt sig uppdraget.

§ 2

Fråga om val av ordförande

Vice ordföranden föreslog bordläggning av ärendet.

Agneta Börjesson (MP) begärde rösträkning.

Utskottet beslutade med 9 röster mot 6 att bordlägga ärendet, se bilaga 1.

§ 3

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt vice ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justerat 2014-06-25

Per Bill


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2014-06-23)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:52

§ 1

§ 2

§ 3

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

j

x

Björn von Sydow (S)

-

-

-

-

Andreas Norlén (M)

x

x

j

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

n

x

Lars Elinderson (M)

x

x

j

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

n

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

j

x

Phia Andersson (S)

x

x

n

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

j

x

Hans Hoff (S)

x

x

n

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

j

x

Hans Ekström (S)

x

x

n

x

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

-

-

-

Agneta Börjesson (MP)

x

x

n

x

Tuve Skånberg (KD)

x

x

j

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

j

x

Mia Sydow Mölleby (V)

-

-

-

-

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

j

x

Marie Granlund (S)

Sedat Dogru (M)

o

o

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

o

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Suzanne Svensson (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Vakant (SD)

Caroline Szyber (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vakant (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

Montaser Eneim (M) tom 29/9-14

o

o

o

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.