Protokoll utskottssammanträde 2013/14:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6

DATUM

2014-05-28

TID

08.30- 08.34

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats
i Mali
(UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:189 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UFöU2.

SD-ledamoten anmälde reservation.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:5.

§ 3

Pressmeddelande
Utskottet beslutade att ge presidiet i uppdrag att utarbeta ett pressmeddelande för ärendet.

§ 4

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.


Vid protokollet

Justeras den 10 juni 2014

Urban AhlinSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:6

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Urban Ahlin (S), ordf.

X

Cecilia Widegren (M), vice ordf.

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Peter Hultqvist (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Carina Hägg (S)

X

Fredrik Malm (FP)

X

Peter Jeppsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

Tommy Waidelich (S)

Annicka Engblom (M)

O

Bodil Ceballos (MP)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Julia Kronlid (SD)

X

Hans Linde (V)

X

SUPPLEANTER

Christian Holm (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Anders Hansson (M)

O

Carin Runeson (S)

Mats Johansson (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Johan Forssell (M)

Olle Thorell (S)

X

Allan Widman (FP)

Anna-Lena Sörenson (S)

O

Staffan Danielsson (C)

Kenneth G Forslund (S)

Ulrik Nilsson (M)

O

Peter Rådberg (MP)

O

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

O

Torbjörn Björlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.