Protokoll utskottssammanträde 2013/14:8

Civilutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8

DATUM

2013-12-03

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:7.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund från enheten it-verksamhetsstöd får närvara under dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Budgetpropositionen – anslagsfördelning m.m. (CU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU1.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer. S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna avstod från ställningstagande under

punkt 1.

§ 4

Ersättningsrätt (CU14)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Återvändardagen

Anmäldes fråga om civilutskottets deltagande i återvändardagen

onsdagen den 2 april 2014 kl. 14.15-15.15.

Utskottet beslutade att anmäla intresse för att medverka i återvändardagen.


§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 december 2013 kl. 9.30.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 5 december 2013

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:8

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

Jan Lindholm (MP)

X

Roland Utbult (KD)

X

X

Markus Wiechel (SD)

Marianne Berg (V)

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C) tjl. t.o.m. 131220

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

X

X

Amineh Kakabaveh (V)

X

X

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Karin Östring Bergman (C) ers. t.o.m. 131220

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.