Protokoll utskottssammanträde 2013/14:8

Kulturutskottets protokoll 2013/14:8

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8

DATUM

Torsdagen den 14 november 2013

TID

Kl. 10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2013/14:7 av den 7 november 2013.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Jesper Englund, som praktiserar som politisk sekreterare hos Agneta Gille (S), fick närvara vid sammanträdet vid punkterna som rör information om aktuella EU-frågor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information om aktuella EU-frågor

Företrädare för Kulturdepartementet, kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, stabschefen Marcus Hartmann, kansliråden Mikael Schultz och Robert Nilsson, departementssekreterare Mikael Lindman, handläggare Lottie-Ann Lindström samt EU-samordnare Susanne Olby, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet den 25–26 november 2013 och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiska sekreteraren Dag Elfström (KD), föredraganden Anders Dölling, EU-nämnden och praktikanten Jesper Englund, närvarade under denna punkt.

§ 4

Information om aktuella EU-frågor

Företrädare för Utbildningsdepartementet, statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton, politiskt sakkunnig Eric Scheller och departementssekreterare Johan Lycke, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet den 25–26 november 2013 samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Föredraganden Anders Dölling, EU-nämnden och praktikanten Jesper Englund, närvarade under denna punkt.

§ 5

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Fortsattes behandlingen av proposition 2013/14:1 Budgetproposi-tionen för 2014, utgiftsområde 17 och motioner (jfr prot. 2013/14:6.3 och 2013/14:7.3).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 6

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, projektledare Olle Svahn angående rapporten Fritidens prislapp – hur ungas engagemang värderas
(dnr 427-2013/14).

Vidare anmäldes en inbjudan till guidad vandring i Sjuhäradsbygden och Kinds härad från Historieforum Västergötland, vice ordförande Morgan Nilsson (dnr 543-2013/14).

§ 7

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om vissa justeringar i kulturutskottets arbetsplan för hösten 2013 samt om att utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp bjudit in till en extern presentation av rapporten om e-böcker den 26 november 2013 kl. 13.00.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 21 november 2013 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2013/14:8

– – – §§

1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Brodén, Anne Marie (M)

Johnsson, Peter (S)

D

Montan, Göran (M)

Engle, Kerstin (S)

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

Svedberg, Per (S)

D

Zedell, Christina (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

From, Isak (S)

D

Adan, Amir (M)

D

Ehn, Tina (MP)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Larsson, Margareta (SD)

D

Ohly, Lars (V)

D

SUPPLEANTER

Juntti, Ellen (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Jutterström, Peter (M)

D

Juholt, Håkan (S)

Vakant

Pettersson, Leif (S)

Bouveng, Helena (M)

Karlsson, Sara (S)

Steele, Anna (FP)

Malmström, Louise (S)

Qarlsson, Annika (C)

Börjesson, Agneta (MP)

Svensson, Michael (M)

Kaplan, Mehmet (MP)

Utbult, Roland (KD)

Karlsson, Mattias (SD)

Björlund, Torbjörn (V)

Högman, Berit (S)

Backman, Hans (FP)

Holma, Siv (V)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

Lavesson, Olof (M)

Skalin, Johnny (SD)

Söder, Björn (SD)

Carlson, Andreas (KD)

Nordin, Rickard (C)

Berg, Bengt (V)

Liljevall, Désirée (S)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande