Protokoll utskottssammanträde 2013/14:9

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9

DATUM

2013-11-12

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:7 och 8.

§ 2

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen meddelade att proposition 2013/14:33 inkommit till riksdagen och remitterats till utrikesutskottet, som inbjudit försvarsutskottet att bereda ärendet i ett sammansatt utskott.

Tf kanslichefen meddelade att utskottet kommer att informeras
i frågor som utskottet tidigare efterfrågat av Försvarsmakten och Försvarsdepartementet torsdagen den 14 november.

Tf kanslichefen anmälde en inbjudan från Folke Bernadotteakademin till seminarium den 25 november 2013.

Tf kanslichefen anmälde inkommen inbjudan från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) till studiebesök i Forsmark.

Tf kanslichefen påminde om försvarsministerns middag den
20 november 2013, och att kansliet tar emot anmälningar från
de ledamöter som önskar delta.

§ 3

Naturkatastrofer och klimatfrågor (FöU4)
Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU4.

S, MP och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade till civilutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2011/12:Fö205 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S).

§ 5

Försvarets personalförsörjning och personalpolitik, m.m. (FöU2)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet beslutade att bjuda in Försvarsmakten till utskottet.

Ärendet bordlades.


§ 6

Överlämnande av motioner till UU

Utskottet överlämnade till utrikesutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2012/13:245 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 2 och 5.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Överlämnande av motioner till FiU

Utskottet överlämnade till finansutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionerna 2012/13:Fö247 av David Lång (SD) och 2013/14:245 av Meeri Wasberg m.fl. (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Rapporter

Peter Hultqvist (S), Åsa Lindestam (S) och Stefan Caplan (M) återrapporterade från ett besök på Rikshemvärnstinget 2013.

§ 9

Övriga frågor

Peter Hultqvist (S) föreslog en fortsatt diskussion med anledning av studiebesöket på Försvarets radioanstalt (FRA) torsdagen den 7 november 2013. Utskottet beslutade att bjuda in FRA till utskottet.

10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 14 november kl. 09.00.

Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justeras – 2013-11-14

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:9

§ 1-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Abdirizak Waberi (M)

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande