Protokoll utskottssammanträde 2014/15:18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18

DATUM

2015-02-12

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information från Diskrimineringsombudsmannen


Generaldirektören Agneta Broberg informerade om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet.

§ 2

Arbetsmarknad (AU5)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Öppet hus i riksdagen den 14 mars 2015

Utskottet behandlade fråga om att utse ledamöter att medverka på Öppet hus i riksdagen lördagen den 14 mars 2015.


Utskottet beslutade om deltagande kl. 12-14. Raimo Pärssinen (S, ordförande), Elisabeth Svantesson (M, vice ordförande), Marco Venegas (MP), Paula Bieler (SD), Serkan Köse (S) och Lars Püss (M) anmälde intresse att delta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:17.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om veterandagen onsdag den 6 maj 2015
kl. 14.30-15.30.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 februari 2015
kl. 10.00.

Justeras den 19 februari 2015

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:18

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Roger Haddad (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

O

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande