Protokoll utskottssammanträde 2014/15:19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19

DATUM

2015-02-19

TID

10.00-10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information om aktuella granskningsrapporter

Riksrevisionen genom riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om rapporterna Arbetsförmedlingens arbete vid varsel (RiR 2014:27) och Utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars —omskolad till arbete? (RiR 2015:1).

§ 2

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (AU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU3.

M-, SD-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.
M-, SD-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Ändring av EFS-förordningen rörande sysselsättningsinitiativet för unga

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2015) 46.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:18.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 mars 2015 kl. 10.00.

Justeras den 5 mars 2015

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:19

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Paula Bieler (SD)

X

Roger Haddad (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

O

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande