Protokoll utskottssammanträde 2014/15:19

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19

DATUM

2015-01-29

TID

10.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Information från Swedish Space Corporation

Teknisk direktör Anna Rathsman och informationsdirektör Anders Jörle Swedish Space Corporation informerade om satellituppskjutningar från Esrange.

2 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:18.

3 §

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

4 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

5 §

Grundskolan (UbU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

6 §

Beslut om utbildningsutskottets representanter i Riksdagens OECD nätverk.

Utskottet beslutade att utse Thomas Strand (S) och Betty Malmberg (M) för valperioden till Riksdagens OECD-nätverk.

7 §

Beslut om deltagande i OECD:s parlamentariska dagar

Ärendet bordlades.

8 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 februari 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras torsdagen den 5 februari 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:19

§1-2

3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

Michael Svensson (M)

O

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

Maria Stockhaus (M)

X

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

O

Olle Thorell (S)

Robert Stenkvist (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Vakant

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande