Protokoll utskottssammanträde 2014/15:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1

DATUM

2014-11-20

TID

10.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Karin Enström (M), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöter och suppleanter företogs.

§ 3

Val av ordförande

Utskottet valde Kenneth G Forslund (S) till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Roger Richtoff (SD) föreslog att Björn Söder (SD) skulle väljas till vice ordförande, och Hans Wallmark (M) föreslog att Allan Widman (FP) skulle väljas till vice ordförande.

Med acklamation valde utskottet Allan Widman (FP) till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av förhandlingarna.

§ 6

Information från Regeringskansliet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

Kabinettssekreterare Annika Söder, politisk sakkunnig Laila Naraghi, kansliråd Inger Buxton, ministerråd Anders Sjöberg, kansliråd Erik Widman, ambassadör Per Lindgärde från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, chefen för enheten för militär förmåga och insatser Magnus Bergman, departementssekreterare Anna Ferlin, departementssekreterare Jens Rosenlöf från Försvarsdepartementet och överbefälhavare general Sverker Göranson, kommendörkapten Roger Nilsson samt överstelöjtnant Daniel Wessén från Försvarsmakten informerade och svarade på frågor med anledning av proposition 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta).

§ 7

Information från Regeringskansliet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan

Kabinettssekreterare Annika Söder, politisk sakkunnig Laila Naraghi, kansliråd Inger Buxton, ministerråd Anders Sjöberg, kansliråd Erik Widman, ambassadör Per Lindgärde från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, chefen för enheten för militär förmåga och insatser Magnus Bergman, departementssekreterare Anna Ferlin, departementssekreterare Jens Rosenlöf från Försvarsdepartementet och överbefälhavare general Sverker Göranson, kommendörkapten Roger Nilsson samt överstelöjtnant Daniel Wessén från Försvarsmakten informerade och svarade på frågor med anledning av proposition 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 november 2014
kl. 14.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 27 november 2014

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2014/15:1

§ 1-5

§ 6-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Allan Widman (FP), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Björn Söder (SD)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

-

Olle Thorell (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

O

O

Hans Linde (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

X

X

SUPPLEANTER

Katarina Köhler (S)

X

X

Lena Asplund (M)

O

O

Kent Härstedt (S)

Margareta Cederfelt (M)

O

X

Pyry Niemi (S)

O

O

Julia Kronlid (SD)

O

O

Jan R Andersson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

Jakop Dalunde (MP)

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

Jasenko Omanovic (S)

O

O

Roger Richtoff (SD)

X

X

Maria Weimer (FP)

O

X

Stig Henriksson (V)

Sofia Damm (KD)

X

-

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande