Protokoll utskottssammanträde 2014/15:20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20

DATUM

2015-03-05

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:19.

§ 2

Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Statssekreteraren Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet, återrapporterade till utskottet från möte i
RIF-rådet den 4–5 december 2014.

§ 3

EU-frågor

Statssekreteraren Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade utskottet om bl.a.

migrationshantering, Medelhavet.

§ 4

Ministerrådsmöte, sociala frågor (Epsco)

Statssekreteraren Therese Svanström Andersson med medarbetare, Socialdepartementet, återrapporterade från möte i Epsco-rådet
den 11 december 2014.

§ 5

Politisk vägledning för sysselsättnings- och socialpolitiken

Utskottet överlade med statssekreteraren Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet, om rådets slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2015 och den gemensamma sysselsättningsrapporten: politisk vägledning för 2015.

Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser (doknr. 6147/15)
och utdrag ur kommenterad dagordning för Epsco-rådet den 9 mars

dagordningspunkt 4a) i).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt var:

Regeringen föreslår att Sverige vid rådsmötet ställer sig bakom antagandet av rådslutsatserna.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Vi anser att medlemsstaterna inte ska behöva beakta den vägledning avseende socialpolitiken som ges inom ramen för den europeiska planeringsterminen då vi anser att planeringsterminen ska avskaffas. Detta är bara ytterligare ett steg mot mer övervakning och mer kontroll av medlemsstaternas sociala skyddsnät och ett steg mot att stärka de sociala investeringarna som en del av den europeiska planeringsterminen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6

EU-frågor

Statssekreteraren Therese Svanström Andersson med medarbetare, Socialdepartementet, informerade utskottet om nyckelbudskapen i två rapporter, dels det sociala Europa: Att skapa tillväxt för alla, dels finansieringsarrangemang och resursfördelning gällande de sociala trygghetssystemen i Europa. Dessutom informerades bl.a. om det lettiska ordförandeskapets prioriteringar och kommissionens agenda 2015 - paket för arbetskraftens rörlighet.

§7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 10 mars 2015 kl. 11.00 i Skandiasalen.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2015


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:20

§ 1–2

§ 3

§ 4–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Johan Forssell (M) vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

O

X

Maria Ferm (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

O

O

O

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

O

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Rickard Persson (MP)

O

O

X

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

O

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP)

Mats Persson (FP)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande