Protokoll utskottssammanträde 2014/15:23

Justitieutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23

DATUM

2015-05-07

TID

10.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av riksåklagaren Anders Perklev och kansliåklagare Anna Svedin

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:22.

§ 3

Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort (JuU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:69 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:JuU24.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Åklagardatalag (JuU20)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:63.

Ärendet bordlades.

§ 5

Genomförande av brottsofferdirektivet (JuU21)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:77 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Överläggning om förslag om en europeisk åklagarmyndighet

Utskottet beslutade att Katarina Delin från konstitutionsutskottets kansli och Livia Spada från riksdagens EU-samordning fick närvara under denna punkt.

Utskottet överlade med inrikesminister Anders Ygeman åtföljd av politisk sakkunnige Johan Moström, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, överåklagare Gunnel Lindberg, kanslirådet Tomas Färndal och departementssekreteraren Jenny Janlöv om förslaget om en europeisk åklagarmyndighet (KOM(2013) 534).

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria En europeisk åklagarmyndighet. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, MP och V förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädarna för M, C och KD förklarade att innan de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt behöver den svenska ståndpunkten i vissa delar förtydligas och skärpas inför kommande samråd och överläggningar med riksdagen, bl.a. mot bakgrund av att en europeisk åklagarmyndighet är ett överstatligt organ som riskerar att få långtgående konsekvenser för det svenska åklagarväsendet och det straffprocessrättsliga systemet.

Företrädarna för SD framförde att de har viss förståelse för hur regeringen resonerar i förhandlingarna, det vill säga att man inte vill ta definitiv ställning till förslaget innan man förhandlat färdigt, bl.a. för att man vill kunna påverka förhandlingarna i den riktning som Sverige önskar, men anför att utgångspunkten måste vara att Sverige inte ska delta i en europeisk åklagarmyndighet.

Företrädaren för FP förklarade att hon stöder inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet och ser positivt på att myndigheten i framtiden kan få befogenheter att även omfatta grov gränsöverskridande brottslighet. Hon anser att det är positivt att regeringen rör sig i en mer konstruktiv riktning och kan i detta skede godta regeringens förslag till svensk ståndpunkt, men betonar att de frågor som regeringen vill belysa inte bör användas som skäl för att i slutändan fälla förslaget. Enligt ledamotens mening ligger det i Sveriges intresse att i möjligaste mån verka för att samtliga medlemsstater deltar för att på så sätt undvika en splittring inom EU genom att ett ytterligare fördjupat samarbete inleds mellan vissa medlemsstater.

§ 7

Några ändringar i vapenlagen (JuU26)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:108 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Vårändringsbudget för år 2015

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Årsredovisning för staten 2014

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Indelning i utgiftsområde

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2014/15:100.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Fråga om utskottsinitiativ om åtgärder mot tiggeri

SD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig SD-ledamöterna.

§ 12

Utskottsresor

Utskottet beslutade att åka på delegationsresor till Nederländerna och Norge den 7-10 september 2015.

§ 13

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 14

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 4.

§ 15

Nästa sammanträde


Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 19 maj 2015

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:23

§ 1-16

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen (MP), vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

X

Anti Avsan (M)

-

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

-

Roger Haddad (FP)

-

Linda Snecker (V)

-

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

Pia Hallström (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (FP)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (FP)

Mathias Sundin (FP)

Anders Schröder (MP)

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2015-04-23

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.