Protokoll utskottssammanträde 2014/15:23

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23

DATUM

2015-03-05

TID

10.00 – 10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2014/15:21 och 22.

§ 2

Jakt och viltvård (MJU9)

Utskottet behandlade motioner om jakt och viltvård.

Utskottet beslutade att flytta motionen 2014/15:1789 till Naturvård och biologisk mångfald (MJU12).

Ärendet bordlades.

§ 3

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2015) 45.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna EU-dokument

EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Fråga om utskottsinitiativ

Lena Ek (C) föreslog med stöd av M, FP och KD ett utskottsinitiativ om jaktlagsutredningen enligt följande:

Regeringens tidiga avslutande av Jaktlagsutredningen medför att flera viktiga frågor lämnas utan att ha utretts färdigt. Att lämna dessa frågor utstående leder inte till att viltförvaltningen i Sverige förbättras och effektiviseras. Vi anser att regeringen skall slutföra jaktlagsutredningen i nedan angivna delar, i enlighet med Dir. 2012:77:

  • Samernas rätt att jaga (den dubbla jakträtten),
  • rätt till jakt efter småvilt på kronomarken ovanför odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län (fjälljakten),
  • jakt på allmänt vatten,
  • jakt i svensk ekonomisk zon,
  • förvaltning av säl,
  • jakten efter kronhjort,
  • regelförenklingar avseende viltvårdsområden,
  • allmän regelförenkling.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 mars 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 mars 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:23

§ 1-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

O

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

-

-

Stina Bergström (MP)

O

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

O

Emma Nohrén (MP)

X

O

Jenny Petersson (M) tjl. t o.m. 2015-03-29

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Lars Tysklind (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

O

O

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2015-03-05

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:23

Till MJU inkomna EU-dokument m.m.16 - 28 februari 2015

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2015) 56

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004

KOM(2015) 69

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning för 2013

KOM(2015) 70

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Kvaliteten på bensin och dieselbränslen som används för vägtransporter i Europeiska unionen Tolfte årsrapporten (Rapporteringsår 2013)

KOM(2015) 83

Kommissionens yttrande enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändringar av rådets ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

K-dokument

K(2015) 706

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2015 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2004/558/EG vad gäller de tyska delstaterna Sachsens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs, Berlins och Mecklenburg-Vorpommerns status som fria från infektiös bovin rhinotrakeit

K(2015) 710

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2015) 714

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Förenta

staterna i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i

samband med högpatogen aviär influensa

K(2015) 715

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.2.2015 om erkännande av Isle of Man som fritt från varroa och om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2013/503/EU

K(2015) 718

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2015 om ändring av beslut 2008/185/EG vad gäller införande av Ungern i förteckningen över medlemsstater eller regioner i medlemsstater som är fria från Aujeszkys sjukdom

K(2015) 719

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2015 om ändring av beslut 2008/185/EG vad gäller införande av Ungern i förteckningen över medlemsstater eller regioner i medlemsstater som är fria från Aujeszkys sjukdom

K(2015) 738

Kommissionens genomförandebeslut av den 17.2.2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller posten för Japan i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen

K(2015) 791

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.2.2015 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller nationella åtgärder för att förhindra att

vissa sjukdomar hos vattenlevande djur introduceras i delar av Irland, Finland och Förenade kungariket

K(2015) 797

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.2.2015 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av vissa ändringar av bilagorna II, V, VII och VIII till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter

K(2015) 861

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 20.2.2015

om ändring av förordning (EG) nr 376/2008 vad gäller skyldigheten att uppvisa en licens för import av etanol som framställts av jordbruksprodukter och om upphävande av förordning (EG) nr 2336/2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för

etanol som framställts av jordbruksprodukter

K(2015) 1321

Kommissionens genomförandebeslut av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2015

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.