Protokoll utskottssammanträde 2014/15:24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24

DATUM

2015-03-24

TID

11.00-11.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Förslag om nya sysselsättningsriktlinjer

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om Europeiska kommis-sionens förslag till riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättnings-politik.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria upprättad av Arbetsmarknadsdepartementet den 19 mars 2015, förslag till rådets beslut, KOM(2015) 98 och bilaga till förslag till rådets beslut.

Statsrådet redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.
SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening (bilaga 2).

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information från Myndigheten för yrkeshögskolan

Generaldirektör Thomas Persson och avdelningschef Johan Blom informerade om effekter av yrkeshögskoleutbildning.

Vid informationen närvarade även politiska sekreteraren
Derya Senir (MP).

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:23.

§ 4

Internationella konferenser och inkommande besök

Utskottet behandlade fråga om att delta i ILO:s arbetskonferens i Genève i juni 2015.

Utskottet beslutade att delta med max. fem ledamöter.

Den som är intresserad av att delta anmäler detta till presidiet eller kanslichefen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övriga frågor

Ordförande informerade om utskottets utrikes resor.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 april 2015 kl. 10.00.

Justeras den 9 april 2015

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:24

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

X

Fredrik Malm (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M) tjl. t.o.m. 2015-03-29

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen (MP)

O

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M) t.o.m. 2015-03-29

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – Bilaga 2

– – – – – till protokoll

– – – – – 2014/15:24

Förslag om nya sysselsättningsriktlinjer

Avvikande mening (SD)

Till skillnad från regeringen välkomnar inte Sverigedemokraterna kommissionens förslag till integrerade sysselsättningsriktlinjer.

Medlemsstaternas befogenheter gällande arbetsmarknad och sociala frågor får inte försvagas och Sveriges system för lönebildning måste respekteras, något som kommissionens förslag inte lever upp till.

Anmärkningsvärt är att dessa synpunkter också lyfts fram av regeringen själv i utgångspunkterna för regeringens ställningstagande, men som inte med tillräcklig kraft uttrycks i regeringens ståndpunkter.