Protokoll utskottssammanträde 2014/15:25

Kulturutskottets protokoll 2014/15:25

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25

DATUM

Torsdagen den 5 februari 2015

TID

Kl. 09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Stockholm Early Music Festival

Företrädare från Stockholm Early Music Festival, konstnärlig ledare Peter Pontvik och produktionsassistent Anna-Katarina Schatzl, informerade om sin verksamhet och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Informationsmaterial överlämnades.

Praktikanten Emelie Carlsén närvarade vid denna punkt.

§ 2

Vissa kulturfrågor (KrU2)

Fortsattes behandlingen av motioner om vissa kulturfrågor (jfr prot. 2014/15:20.2, 2014/15:23.3 och 2014/15:24.1).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU2 justerades.

Per Lodenius (C) avstod från ställningstagande under förslagspunkt 1.

SD- och-V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att följande personer ska ingå i de två uppföljnings- och utvärderingsgrupperna utskottet tidigare har beslutat om (jfr prot. 2014/15:22.4 och 2014/15:23.5):

Kultursamverkansmodellen

Björn Wiechel (S) – ordförande i gruppen

Isabella Hökmark (M)

Angelika Bengtsson (SD)

Niclas Malmberg (MP)

Per Lodenius (C)

Bengt Eliasson (FP)

Lars-Axel Nordell (KD)

De statliga målen för idrottspolitiken med inriktning på barn och unga

Ida Karkiainen (S)

Saila Quicklund (M) – ordförande i gruppen

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Bengt Eliasson (FP

Roland Utbult (KD)

§ 4

Fråga om deltagande i Kulturnatt

Utskottet beslutade att delta i arrangemanget Kulturnatt lördagen den 24 april 2015.

§ 5

Övriga frågor

a) Utskottet beslutade att de ledamöter som har möjlighet, besöker skid-VM i Falun för att bl.a. träffa representanter för arrangemanget (jfr prot. 2014/15:23.7 och dnr 1758-2014/15).

b) Cecilia Magnusson (M) tog upp frågan om utskottets inrikes och utrikes resor under den innevarande mandatperioden.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 19 februari 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:25

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.