Protokoll utskottssammanträde 2014/15:25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25

DATUM

2015-03-12

TID

08.00 – 09:30 (ajournering 09.00–09.10)

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruksråd 16 mars 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 16 mars 2015.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:23.

§ 3

Fråga om utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte bereda frågan om ett utskottsinitiativ om att tillsätta en ny jaktlagsutredning.

Utskottet beslutade att fortsätta beredningen av frågan i betänkandet om jakt och viltvård (MJU9).

Ärendet bordlades.

§ 4

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23

Utskottet beslutade i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag.

§ 5

Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Utskottet beslutade att vid lämpligt tillfälle ta emot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för information om vissa aktuella frågor.

§ 6

Utskottets arbetsplan

Utskottet beslutade att tidigarelägga första beredningen av Naturvård och biologisk mångfald (MJU12) till den 17 mars 2015.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 mars 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 mars 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:25

§ 1

§ 2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

O

O

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

-

-

-

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

-

-

-

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

O

O

Emma Nohrén (MP)

O

X

X

Jenny Petersson (M) tjl. t o.m. 2015-03-29

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

-

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

O

O

-

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande