Protokoll utskottssammanträde 2014/15:25

Socialutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25

DATUM

2015-04-16

TID

09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information av Socialdepartementet

Statssekreterare Agneta Karlsson och departementssekreterare Linda Hindberg informerade om arbetet med legitimationskrav för kuratorer.

§ 2

Legitimationskrav för kuratorer

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav för kuratorer.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:24.

§ 4

Funktionshindersfrågor (SoU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU8.

SD-, C-, V- och FP-ledamöterna anmälde reservationer. KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Äldrefrågor (SoU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU11.

M-, SD-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (SoU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 och följdmotion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:SoU3y.

§ 7

Arbetsplan

Kanslichefen informerade kort om den uppdaterade arbetsplanen.

§ 8

Kanslimedelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 23 april 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

25

§1-3

§ 4

§ 5-9

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

Finn Bengtsson (M)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

Hanna Wigh (SD)

Barbro Westerholm (FP)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

O

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

X

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Bengt Eliasson (FP)

Maj Karlsson (V)

O

X

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

O

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Lars Tysklind (FP)

Anette Åkesson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande