Protokoll utskottssammanträde 2014/15:26

Kulturutskottets protokoll 2014/15:26

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26

DATUM

Torsdagen den 19 februari 2015

TID

Kl. 09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokollen 2014/15:23 av den 27 januari 2015, 2014/15:24 av den 3 februari 2015 och 2014/15:25 av den 5 februari 2015.

§ 2

Spelfrågor – KrU4

Fortsattes behandlingen av motioner om spelfrågor (jfr prot. 2014/15:21.2 och 2014/15:23.4).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga – KrU5

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2014/15:22.3).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Kulturarvsfrågor – KrU10

Utskottet behandlade motioner om kulturarvsfrågor.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Rapport om utrikes resa

Ledamoten Cecilia Magnusson (M) redogjorde för sin reserapport från studieresan till Caracas i Venezuela för utskottets ledamöter.

§ 6

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1854-2014/15 och dnr 1846-2014/15).

§ 7

Arbetsplanering

Kanslichefen informerade om planeringen för vårens arbete i utskottet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 5 mars 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:26

– – – §§

1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

D

Svensson, Michael (M)

D

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande