Protokoll utskottssammanträde 2014/15:26

Socialutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26

DATUM

2015-04-23

TID

09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:25.

§ 2

Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. (SoU15)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:76.

Ärendet bordlades.

§ 3

En ny läkemedelslag (SoU16)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:91.

Ärendet bordlades.

§ 4

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75.

Ärendet bordlades.

§ 5

Legitimationskrav för kuratorer

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Utskottet beslutade att inhämta information i frågan (antingen skriftligt eller muntligt) från företrädare för Utbildningsdepartementet och för Universitetskanslersämbetet.

Utskottet beslutade att ge finansutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 19 maj 2015 yttra sig över förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Arbetsplan

Kanslichefen informerade kort om den uppdaterade arbetsplanen och om den pågående planeringen inför utskottets besök i Göteborg den 25 maj. Programmet kommer att inriktas på kommunens verksamheter, framför allt socialtjänst- och barnfrågor.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 maj 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 7 maj 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

26

§1-8

§

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

Finn Bengtsson (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Amir Adan (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Hanna Wigh (SD)

Barbro Westerholm (FP)

X

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

Bengt Eliasson (FP)

Maj Karlsson (V)

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Heidi Karlsson (SD)

Carina Herrstedt (SD)

X

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Christina Örnebjär (FP)

O

Anette Åkesson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande