Protokoll utskottssammanträde 2014/15:26

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26

DATUM

2015-03-12

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:25.

2 §

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

3 §

Möjlighet till fjärrundervisning (UbU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:44 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:UbU3.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

4 §

Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång (UbU6)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:45 och motioner.

Ärendet bordlades.

5 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 mars 2015

kl. 10.00.

Vid protokollet

Carina Wegersjö Bergström

Justeras torsdagen den 24 mars 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:26

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Jabar Amin (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Robert Stenkvist (SD)

O

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande