Protokoll utskottssammanträde 2014/15:27

Civilutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27

DATUM

2015-05-21

TID

9.30-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:26.

§ 2

Ledningsrätt i tomträtt (CU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:74 och

motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU13.

FP- ledamoten anmälde reservationer. V- ledamoten anmälde

ett särskilt yttrande.

§ 3

Modernare lantmäterisammanträden (CU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:73.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU14.

§ 4

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Ulf Holm m.fl., Konsumentenheten, Finansdepartementet, informerade utskottet om förslaget till direktiv om paketresor och assisterade researrangemang samt förslaget till förordning om konsumentprodukters säkerhet.

Vid informationen närvarade Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 5

Arv i internationella situationer (CU17)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:105 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention (CU18)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:93.

Ärendet bordlades.


§ 7

Inkommet EU dokument

Ett inkommet EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 maj 2015

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2014/15:27

§ 1-2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

Emma Hult (MP)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (FP)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

O

Mats Green (M)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 150530

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Nina Lundström (FP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Said Abdu (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.