Protokoll utskottssammanträde 2014/15:27

Kulturutskottets protokoll 2014/15:27

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27

DATUM

Torsdagen den 5 mars 2015

TID

Kl. 09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:26 av den 19 februari 2015.

§ 2

Spelfrågor (KrU4)

Fortsattes behandlingen av motioner om spelfrågor (jfr prot. 2014/15:21.2, 2014/15:23.4 och 2014/15:26.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU4 justerades.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2014/15:22.3 och 2014/15:26.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU5 justerades.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Information om folkbildningsfrågor

Representanter från följande organisationer informerade om sina verksamheter och besvarade frågor från utskottets ledamöter:

Folkbildningsförbundet
Carl-Johan Östh, t.f. ordförande
Stefan Svensson, styrelseledamot


Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO)

Kent Johansson, ordförande

Gerhard Holmgren, organisationschef

Folkhögskoleföreningen inom Sveriges Kommuner och Landsting

Åsa Kratz, ordförande

Göras Roos, handläggare

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser, dnr 1947-2014/15 och dnr 1973-2014/15.

§ 6

Utrikes studieresor

Utskottet beslutade att företa två utrikes studieresor, dels till Köpenhamn den 7–8 maj 2015 och dels till Bryssel den 16–17 september 2015.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 mars 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:27

– – – §§

1

2–4

5–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

N

N

Lohman, Eva (M)

D

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

N

N

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.