Protokoll utskottssammanträde 2014/15:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27

DATUM

2015-03-19

TID

10.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2014/15:24, 25 och 26

§ 2

Jakt och viltvård (MJU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård. Utskottet justerade betänkande 2014/15:MJU9 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S, MP, V) – – – under punkt – 2 – viltmyndighet,

- (C) – – – – ”– – 3 – hållbar jaktpolitik,

- (SD) – – – – ”– – 4 – miljöorganisationers – – – – – – talerätt m.m.,
- (SD) – – – – ”– – 5 – jakttider,
- (M) (SD) – – – – ”– – 6 – vildsvinsförvaltning,
- (V) – – – – ”– – 8 – jakt på uppfödd fågel,

- (V) – – – – ”– – 9 – grytjakt,
- (SD) – – – – ”– – 11 – dubbelregistrering av – – – – – – jaktområden,
- (M, SD) – – – – ”– – 12 – terrängkörning vid jakt.

M-, C- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Skogspolitik (MJU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik. Utskottet justerade betänkande 2014/15:MJU11 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (SD) – – under punkt – 1 – ett nationellt – – – – – – skogsprogram,

- (M, C,FP, KD) – – – ”– – 2 – inriktning av det – – – – – – nationella – – – – – – skogsprogrammet,

- (V) – – – – ”– – 3 – frivilliga avsättningar,
- (V) – – – – ”– – 4 – skogsbruk och – – – – – – skogsskötselmetoder,
- (V) – – – – ”– – 5 – samråd,
- (SD) – – – – ”– – 6 – äganderätt,
- (SD) – – – – ”– – 9 – dispens vid – – – – – – avverkningsanmälningar,
- (SD) – – – – ”– – 10 – tillstånd vid – – – – – – markavvattning,
- (SD) – – – – ”– – 11 – insatser för att öka – – – – – – andelen röjd skog,
- (M, C,FP, KD) – – – ”– – 12 – regelförenkling,

- (SD) – – – – ”– – 14 – definition av skog och – – – – – skyddad skog,

- (V) – – – – ”– – 15 – sanktioner,

- (V) – – – – ”– – 16 – statligt ägd skog.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Djurskydd (MJU10)

Utskottet behandlade motioner om djurskydd.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen

Miljö- och energidepartementet om

KOM(2015) 81 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Parisprotokollet – en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter 2020.

KOM(2015) 120 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inbjudan av vattenmyndigheterna

Utskottet beslutade att bjuda in de fem vattenmyndigheterna för information om aktuella frågor.

§ 7

Utskottets arbetsplan

Utskottets reviderade arbetsplan anmäldes.

Justering av MJU10 flyttas fram till den 21 april 2015.

Utskottets sammanträden den 24 mars 2015 och den 26 mars 2015 ställs in.

§ 8

Representant till parlamentarisk panel United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)

Utskottet beslutade att Åsa Coenraads (M) ska representera riksdagen i UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) Round Table for Parliamentarians.

§ 9

Uppföljning- och utvärderingsgruppen

Anmäldes att Lars Tysklind (FP) ersätter Fredrik Malm (FP) i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

§ 10

FN:s klimatmöte i Paris, Frankrike

Med anledning av regeringens inbjudan beslutade utskottet att
Matilda Ernkrans (S) och Johan Hultberg (M) representerar utskottet i regeringens delegation vid FN:s klimatmöte COP 21 i Paris, Frankrike, i december 2015.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 april 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 april 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:27

§ 1-2

§ 3

§ 4-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

O

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

Emma Nohrén (MP)

X

O

O

Jenny Petersson (M) tjl. t o.m. 2015-03-29

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

O

O

-

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2015-03-19

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:27

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 16 mars 2015

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2015) 71

Förslag till rådets beslut om slutförande, på Europeiska unionens vägnar, av skriftväxlingen för att bli medlem i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk

KOM(2015) 72

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av skriftväxlingen för att bli medlem i den utvidgade kommissionen för konventionen för bevarande av sydlig tonfisk

KOM(2015) 81

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Parisprotokollet – en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter 2020

KOM(2015) 120

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna

KOM(2015) 121

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

KOM(2015) 124

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG vad gäller användningen av tunna plastbärkassar

K-dokument

K(2015) 1461

Rättelse av kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser för raffinering av olja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

K(2015) 1558

Kommissionens rekommendation av den 12.3.2015 om en samordnad kontrollplan för att fastställa förekomst av bedrägerier vid saluföring

av vissa livsmedel

K(2015)1722

Föreskrifter om ändring i livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS

2005:20) om livsmedelshygien Detaljerat utlåtande enligt artikel 9.2 i direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998

Rådsrapporter

Miljöråd 6 mars 2015

Rapport från möte i Miljörådet den 6 mars 2015

Fakta-PM

2014/15:FPM20

Förordning om handel med sälprodukter

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 9-12 februari 2015

Övrigt

5094/15

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar - Antagen av rådet den 2 mars 2015

5094/15 ADD1

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna plastbärkassar – Rådets motivering

6273/15 ADD2

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (Croatia)

6273/15 ADD3

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (Spain)

6661/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (DE, AT, RO, UK)

6661/15 ADD1

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (Sweden)

6661/15 ADD2

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (Spain)