Protokoll utskottssammanträde 2014/15:27

Socialutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27

DATUM

2015-05-07

TID

09.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information av Utbildningsdepartementet

Statssekreterare Anders Lönn och medarbetare informerade om utbildningsfrågor när det gäller legitimationskrav för kuratorer. Deltagarlista bifogas som bilaga 2.

§ 2

Legitimationskrav för kuratorer

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:26.

§ 4

Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. (SoU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:76.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU15.

§ 5

En ny läkemedelslag (SoU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:91 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU16.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 6

Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Socialutskottet noterar att regeringen när det gäller ärendet rskr. 2013/14:325 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor (skr. 2013/14:91, bet. 2013/14:SoU23) behandlar mom. 6 i stället för mom. 7. Socialdepartementet har uppmärksammats på detta. Socialutskottet har inget ytterligare att anföra angående skr. 2014/15:75. Konstitutionsutskottet meddelas om detta genom protokollsutdrag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:52.

Ärendet bordlades.

§ 8

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning (SoU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:72 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Fråga om deltagande i riksdagens OECD-nätverk

Utskottet behandlade frågan om att utse två ledamöter till riksdagens OECD-nätverk.

Ärendet bordlades.

§ 10

Arbetsplan

Kanslichefen informerade kort om den uppdaterade arbetsplanen och planeringen inför utskottets besök i Göteborg den 25 maj.

§ 11

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade att en delegation från det sydkoreanska hälsoutskottet besöker riksdagen den 19 maj och ett gemensamt möte planeras tillsammans med SfU. Ledamöter som önskar delta kan anmäla sitt intresse till kansliet.

Kanslichefen informerade om en förfrågan från Handelshögskolan i Stockholm om ett ev. studiebesök mellan den 10-19 augusti för en grupp masters-studenter i public policy från Brown University i USA. Ledamöter som önskar delta kan anmäla sitt intresse till kansliet.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 12

Övriga frågor

Ledamoten Karin Rågsjö efterfrågade ett mer detaljerat program inför nästa års Veterandag i utskottet.

§ 13

Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 maj 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

27

§1-13

§

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

Finn Bengtsson (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Amir Adan (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (FP)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (FP)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Anette Åkesson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande