Protokoll utskottssammanträde 2014/15:28

Kulturutskottets protokoll 2014/15:28

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28

DATUM

Torsdagen den 12 mars 2015

TID

Kl. 09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/15:27 av den 5 mars 2015.

§ 2

Information från Film&TV Producenterna, Teaterförbundet och Dramatikerförbundet

Representanter från följande organisationer informerade i fråga om filmpolitik och besvarade frågor från utskottets ledamöter:

Film&TV Producenterna
Björn Rosengren, ordförande

Teaterförbundet

Peter Schildt, styrelseledamot/filmregissör

Sveriges Dramatikerförbund

Camilla Ahlgren, ordförande

Sveriges Filmregissörer

Håkan Bjerking, ordförande

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) samt de politiska sekreterarna Magnus Törne (M), Gustav Ceder (KD) och Anders Gustafsson (KD) närvarade under denna punkt.

§ 3

Information från Statskontoret

Representanter från Statskontoret, utredarna Charlotte Andersson och Gunnar Gustafsson, informerade om uppdraget att genomföra en utvärdering av folkbildningen och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) samt de politiska sekreterarna Magnus Törne (M), Gustav Ceder (KD) och Anders Gustafsson (KD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Mediefrågor – KrU3

Utskottet behandlade motioner om mediefrågor.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

Utskottet uppdrog åt kansliet att undersöka möjligheten av att företrädare för Radiotjänst i Kiruna AB kommer till ett utskottssammanträde under beredningen av betänkandet och informerar i fråga om radio- och tv-avgiften.

§ 5

Folkbildningsfrågor – KrU8

Utskottet behandlade motioner om folkbildningsfrågor.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om beslut om propositioner som utskottet kommer att bereda under våren, dels proposition 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond, dels proposition Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Vidare informerade kanslichefen om att det för kommande bolagsstämmor i statliga aktiebolag, finns ytterligare information att ta del av på riksdagens intranät.

Cecilia Magnusson (M) informerade om att Public service-bolagens bolagsstämma äger rum den 13 april 2015.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 mars 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:28

– – – §§

1–4

5–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

N

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

N

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande