Protokoll utskottssammanträde 2014/15:28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28

DATUM

2015-04-09

TID

10.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, Johanna Hornberger, M-kansliet, Linn Norrbäck, C-kansliet samt Isak Engkvist, C-kansliet, fick närvara under punkten 2.

§ 2

Information från vattenmyndigheterna

Vattenvårdsdirektörerna Lisa Lundstedt, Mats Wallin, Irene Bohman samt biträdande vattenvårdsdirektören Hanna Tornevall lämnade information om arbetet med åtgärdsplaner m.m.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollet 2014/15:27.

§ 4

Inkomna Skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Föredragande åter i tjänst

Ordförande hälsade föredraganden Christina Malmros välkommen tillbaka efter sin utbytestjänstgöring hos Miljö- och energidepartementet.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 april 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 april 2015

Lena EkMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:28

§ 1

§ 2

§3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Lena Ek (C), vice ordf

X

X

X

Ulf Berg (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

-

-

-

Stina Bergström (MP)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

-

-

Jens Holm (V)

-

-

-

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

O

O

O

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

O

X

X

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

O

O

Emma Nohrén (MP)

O

O

O

Jenny Petersson (M) tjl. t o.m. 2015-03-29

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

O

-

-

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande