Protokoll utskottssammanträde 2014/15:28

Utbildningsutskottets protokoll 2014/15:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28

DATUM

2015-03-24

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Information från Skolverket

Generaldirektör Anna Ekström, Ulrika Lundqvist, enhetschef, och Bellina Torén, utbildningsråd, informerade om förskoleklassen.

2 §

Information från Utbildningsdepartementet

Utbildningsminister Gustav Fridolin och Erika Karlenius, politiskt sakkunnig, informerade om förskoleklassen.

3 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:20, protokoll 2014/15:26 och protokoll 2014/15:27.

5 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

8 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 mars 2015

kl. 10.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 26 mars 2015

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:28

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (FP), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Jabar Amin (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Carina Herrstedt (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

O

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Eriksson (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

X

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande