Protokoll utskottssammanträde 2014/15:29

Kulturutskottets protokoll 2014/15:29

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29

DATUM

Tisdagen den 17 mars 2015

TID

Kl. 11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:28 av den 12 mars 2015.

§ 2

Kultur för alla KrU7

Utskottet behandlade motioner om kultur för alla.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 3

Kulturarvsfrågor – KrU10

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor (jfr prot. 2014/15:26.4).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 19 mars 2015 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:29

– – – §§

1

2–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

N

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

N

N

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande