Protokoll utskottssammanträde 2014/15:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29

DATUM

2015-04-14

TID

11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Naturvård och biologisk mångfald (MJU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Naturvård och biologisk mångfald.

Ärendet bordlades.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2015

Utskottet inledde subsidiaritetensprövning av KOM(2015) 141.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 april 2015 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 april 2015

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2014/15:29

§ 1-5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

Lena Ek (C), vice ordf

X

Ulf Berg (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

X

Lars Tysklind (FP)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Kristina Yngwe (C)

O

Emma Nohrén (MP)

O

Jenny Petersson (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (FP)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Said Abdu (FP)

Magnus Manhammar (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2015-04-14

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:29

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 17 mars - 8 april 2015

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2015) 133

Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av ett förslag om införande av ytterligare kemikalier i bilaga A till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

KOM(2015) 134

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 1-3/2015. Klicka på länken för fullständig information om dokumentet:

KOM(2015) 137

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som, på Europeiska unionens vägnar, ska intas vid den sjunde partskonferensen till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar vad gäller förslaget till ändring av bilagorna A, B och C

KOM(2015) 141

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2015

K-dokument

K(2015) 1684

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.3.2015 om ändring av genomförandebeslut 2013/92/EU om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina

K(2015) 1718

Kommissionens yttrande enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1924/2006 om anmälan 2014/315/SE gällande användning av symbolen Nyckelhålet vid marknadsföring av livsmedel

K(2015) 1756

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.3.2015 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG

K(2015) 1775

Kommissionens genomförandebeslut av den 24.3.2015 om upprättande av en handlingsplan för att åtgärda bristerna i det svenska systemet för fiskerikontroll

K(2015) 1990

Kommissionens genomförandebeslut av den 27.3.2015 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller uppgifterna om Förenta staterna i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen i samband med ytterligare utbrott av högpatogen aviär influensa i det landet

K(2015) 1993

Kommissionens genomförandebeslut av den 30.3.2015 om den slutgiltiga fördelningen av Europeiska unionens stöd mellan medlemsstaterna inom programmet för frukt och grönsaker i skolorna för perioden 1 augusti 2015 – 31 juli 2016

K(2015) 2167

Kommissionens genomförandebeslut av den 24.3.2015 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i februari 2015

K(2015) 2070

Kommissionens genomförandebeslut av den 31.3.2015 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina iförteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen

K(2015) 2160

Kommissionens genomförandebeslut av den 1.4.2015 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Klicka på länken för fullständig information om dokumentet:

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 16 mars 2015

Fakta-PM

Meddelande om Parisprotokollet

Antagna dokument

Dokument som antogs av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 9-12 mars 2015

Övrigt

7402/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (LU, FI)

7402/15 ADD1

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Comments from delegations (FR, PT)

7442/15

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC - Presidency compromise text

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.