Protokoll utskottssammanträde 2014/15:29

Socialutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29

DATUM

2015-05-21

TID

09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Statskontoret

Utredaren Johan Wockelberg Hedlund och medarbetare informerade om Statskontorets rapport 2015:10 om vård till papperslösa. Deltagarlista bifogas som bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:28.

§ 3

Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:52.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU13.

§ 4

Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning (SoU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:72 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU14.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Vårändringsbudget för 2015 (SoU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:SoU4y.

SD-ledamöterna avstod från ställningstagande.

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.
SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Ärendet bordlades.

§ 7

Arbetsplan

Kanslichefen informerade om den uppdaterade arbetsplanen.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen meddelade om planeringen av utskottets Brysselresa den 9-10 november 2015.

§ 9

Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

29

§1-9

§

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Amir Adan (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (FP)

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

Christina Örnebjär (FP)

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Vakant (SD)

Vakant (SD)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

Anette Åkesson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.