Protokoll utskottssammanträde 2014/15:30

Civilutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30

DATUM

2015-06-04

TID

9.30-9.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:28 och 2014/15:29.

§ 2

Arv i internationella situationer (CU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:105 och

motion.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU17.

SD- ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention (CU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:93.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:CU18.

§ 4

Aktuella EU-frågor

Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget om privata enmansbolag med begränsat ansvar (SUP bolag) - Återrapportering från Konkurrenkraftsrådet den 28 maj, förordningsförslaget om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar m.m., översynen av flygpassagerares rättigheter och direktivförslaget om könsfördelning i bolagsstyrelser.

Vid informationen närvarade Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 5

Översikt över miljömärkning av produkter

Anmäldes fråga om initiativ till en översikt över miljömärkning av produkter.

Utskottet beslutade att ta fram en överskikt enligt bilaga 2.


§ 6

Uppföljning av fastighetsmäklarlagen

Anmäldes fråga om initiativ till en uppföljning rörande den nya fastighetsmäklarlagen.

Utskottet beslutade att göra en uppföljning enligt bilaga 3.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 8

Övrigt

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 10 § RO inhämta information från regeringen i en kommande subsidiaritetsprövning.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästkommande sammanträden

Erinrades om besöket hos Reklamombudsmannen (RO) torsdagen den 11 juni kl. 9.30.

Utskottet beslutade att första sammanträde efter sommaruppehållet

ska äga rum torsdagen den 17 september 2015 kl. 09.30 samt att

eventuellt sammanträde kan äga rum tisdagen den 25 augusti 2015

kl. 13.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2015

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2014/15:30

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (FP)

O

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Nina Lundström (FP)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Aron Modig (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Said Abdu (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.