Protokoll utskottssammanträde 2014/15:30

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:30

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30

DATUM

2015-04-14

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Försvarsmakten

Överbefälhavare Sverker Göranson och överbefälhavarens politiske rådgivare Carl Magnus Eriksson informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Genomförande av Seveso III-direktivet (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:60.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2014/15:FöU8.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 (FöU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 och en motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:FöU1y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 4

Deltagande i Europaparlamentets interparlamentariskt möte om grannskapspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken den 5 maj 2015

Utskottet beslutade att ledamoten Daniel Bäckström (C) och suppleanten Kalle Olsson (S) skulle delta i konferensen i Bryssel. Som reserv för Kalle Olsson (S) utsågs Kent Härstedt (S).

§ 5

Deltagande i programpunkten utskottsbesök på riksdagens veterandag den 6 maj 2015

Ledamöterna åtog sig att till kansliet anmäla sitt deltagande till
träffen med f.d. riksdagsledamöter på veterandagen den 6 maj
kl. 14.30–15.15.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att skrivelsen om uppdrag att inventera,
dokumentera, kontrollera och underhålla svenska militära
minnesmärken i utlandet (dnr 2395-2014/15) skulle överlämnas till kulturutskottet. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 7

Rapporter

Ledamoten Kent Härstedt (S) lämnade rapport från en hearing i Folketinget den 10 april 2015 om nya säkerhetshot i Danmarks och Nordens närområde.

Ledamoten Stig Henriksson (V) rekommenderade utskottet att besöka Armémuseum och den pågående utställningen Lumpen – Från mönstring till muck.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 23 april 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:30

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

O

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

O

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.