Protokoll utskottssammanträde 2014/15:30

Socialutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30

DATUM

2015-05-28

TID

09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information av Ägarprövningsutredningen

Utredaren Cristina Eriksson Stephanson informerade om slutbetänkandet Krav på privata aktörer i välfärden, SOU 2015:7.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:29.

§ 3

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (SoU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av förslag till utskottsinitiativ om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU17.

§ 4

Arbetsplan

Kanslichefen informerade om den uppdaterade arbetsplanen.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om en förfrågan om möte den 17 juni med en kinesisk delegation från Social Law Department i Folkkongressens ständiga utskott, samt med representanter från UNICEF. Ledamöterna Emma Henriksson, Yasmine Larsson, Sofia Fölster, Stefan Nilsson, Christina Örnebjär och Maj Karlsson deltar i mötet.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 juni 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 4 juni 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

30

§1-6

§

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

Amir Adan (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (FP)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

O

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (FP)

O

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Vakant (SD)

Vakant (SD)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.