Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:31

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31

DATUM

2015-04-23

TID

09.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt ekonomi

Forskningsledarna Gudrun Persson och Susanne Oxenstierna, båda från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), informerade om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt ekonomi.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2014/15:29 och 2014/15:30.

§ 3

Genomförande av offshoredirektivet (FöU9)

Utskottet behandlade proposition 2014/15:64.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2014/15:84 och en motion

Ärendet bordlades.

§ 5

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75.

Ärendet bordlades.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– Ett årligt försvars- och säkerhetsforum för Baltikum, Norden och Polen, i år i Estland/Tallinn den 25–26 maj 2015. Utskottet beslutade att sända två deltagare till konferensen.

– Europaparlamentets möte om demokratisk kontroll av underrättelseverksamhet i EU, i Bryssel den 28–29 maj 2015. Utskottet beslutade att sända 1–2 deltagare till mötet.

– En uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan.

§ 8

Rapporter

Ledamoten Kent Härstedt (S) lämnade rapport från Försvarshög-skolans avslutning av syntesvecka av Högre kurs steg 2 i Samhällets krisberedskap förra veckan.

Vice ordföranden Åsa Lindestam (S) lämnade rapport från en försvarskonferens i Skövde förra veckan.

Ledamoten Paula Holmqvist (S) lämnade rapport från ett besök hos Rikshemvärnsrådet förra helgen.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 april 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:31

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.