Protokoll utskottssammanträde 2014/15:31

Socialutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31

DATUM

2015-06-04

TID

09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet informerade
om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet den 18-19 juni. Deltagarlista, se bilaga 2.

§ 2

Information om forskningsöversikten

Forskningssekreterare Helene Limén från Utvärderings- och forskningssekretariatet informerade om arbetet med forsknings-översikten.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:30.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 5

Kanslimeddelanden

Tf. kanslichefen informerade kort om besöket på Sveriges kommuner och landsting (SKL) tisdagen den 9 juni.

§ 6

Fråga om bemyndigande

Utskottet bemyndigade ordföranden att i förekommande fall under sommaruppehållet inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Fråga om uppdrag för ordföranden att justera dagens protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Justeras den 10 juni 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

31

§1-7

§

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

-

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

-

Jan Lindholm (MP)

X

Amir Adan (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (FP)

-

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

O

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

Christina Örnebjär (FP)

X

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Vakant (SD)

Vakant (SD)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2

Sammanträdet den 4 juni 2015

EU-information från Socialdepartementet inför Epsco-rådet.

Deltagare:

Agneta Karlsson, statssekreterare

Johanna Möllerberg, ämnesråd
Ulrika Hall, kansliråd

Johan Lindberg, kansliråd

Carina Lindström, departementssekreterare

Joakim Svensson, departementssekreterare

Bilaga 3

INKOMNA EU-DOKUMENT (under perioden 27 februari - 2 juni 2015)

Inlämning

Namn

Rubrik

Ansvarigt

Anteckning

2015-03-13

Rapport Epsco 9 mars 2015

Rapport från EPSCO-rådets möte den 9 mars 2015

SfU, SoU, AU

Delat via e-post den 19 mars och till samtr. den 4 juni (EU-info)

2015-03-02

K(2015) 1019

Kommissionens genomförandebeslut av den 25.2.2015 om godkännande av ett operativt program för social inkludering av de personer som har det sämst ställt för stöd från fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt i Sverige

Socialutskottet

Delas ej

2015-03-10

KOM(2015) 123

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation

Socialutskottet

Delas ej

2015-03-17

K(2015) 1916

Kommissionens genomförandebeslut av den 16.3.2015 om godkännandena för försäljning av alla veterinärmedicinska läkemedel innehållande kolistin för oral administrering, inom ramen för artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG

Socialutskottet

Delas ej

2015-03-30

KOM(2015) 138

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet

Socialutskottet

Delas ej

2015-04-16

K(2015) 2617

Kommissionens genomförandebeslut av den 15.4.2015 om godkännandena för försäljning av humanläkemedel som innehåller den aktiva substansen fentanyl, inom ramen för artikel 107e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG

Socialutskottet

Delas ej

2015-04-24

K(2015) 2619

Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 24.4.2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005

Socialutskottet

Delas ej

2015-04-29

Rapport informellt hälsoministermöte 20-21 april 2015

Rapport från informellt hälsoministermöte i Riga 20-21 april 2015

Socialutskottet

Delat via e-post den 5 maj och till samtr. den 4 juni (EU-info)

2015-05-04

KOM(2015) 193

Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Socialutskottet

Delas ej

2015-05-04

KOM(2015) 194

Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som inte omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Socialutskottet

Delas ej

2015-06-02

Rapport Epsco 1 december 2014

Rapport från EPSCO-rådets möte den 1 december 2014

Socialutskottet

Delat till samtr. den 4 juni (EU-info)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.