Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:32

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32

DATUM

2015-04-28

TID

10.00–10.25

10.35–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Offentlig utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Utskottet höll en offentlig utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020.

Program och deltagarförteckning från utfrågningen framgår av bilaga 2 och bilaga 3.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:32

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Jakop Dalunde (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

O

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

O

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


FÖRSVARSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2014/15:32

Program för försvarsutskottets offentliga utfrågning om
Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Tid: tisdagen den 28 april 2015 kl. 10.00–12.00

Lokal: Förstakammarsalen

Ordförandens inledning

Ordförande Allan Widman (FP)

Försvarsdepartementet

Regeringens förslag i propositionen om försvarspolitisk inriktning –
Sveriges försvar för perioden 2016–2020.

Försvarsminister Peter Hultqvist

Försvarsmakten

Hur möter Försvarsmakten den försvarspolitiska inriktningen av Sveriges försvar för perioden 2016–2020?

Överbefälhavaren general Sverker Göranson

Paus

Frågor

Riksdagens ledamöter

Vice ordförandens avslutning

Vice ordförande Åsa Lindestam (S)


FÖRSVARSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2014/15:32

Inbjudna deltagare vid försvarsutskottets offentliga utfrågning
om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Riksdagens utrikesutskott

Sofia Arkelsten (M)

Margareta Cederfelt (M)

Sotiris Delis (M)

Myndigheter

Fortifikationsverket (FortV)

Urban Karlström, generaldirektör

Krister Silemo, avdelningschef

Försvarets materielverk (FMV)

Lena Erixon, generaldirektör

Johan Svensson, brigadgeneral

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Jenny Salaj, politiskt sakkunnig

Per Bolinder, ämnesråd

Tommy Åkesson, ämnesråd

Annelie Gregor, politiskt sakkunnig

Andreas Savelli, kansliråd

Marinette Radebo, pressekreterare

Försvarshögskolan (FHS)

Bengt Axelsson, vicerektor

Eino Örnfeldt, högskoledirektör

Försvarsmakten (FM)

Sverker Göranson, överbefälhavare, general

Niclas T. Karlsson, ÖB MA, överste

Carl Magnus Eriksson, politiskt sakkunnig

Jesper Tengroth, pressekreterare

Kustbevakningen (KBV)

Kristina Falk Strand, biträdande avdelningschef

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Nils Svartz, överdirektör

Key Hedström, chefsjurist

Rekryteringsmyndigheten (TRM)

Birgitta Ågren, generaldirektör

Olle Ejner, kundchef

Organisationer

Allmänna Försvarsföreningen (AFF)

Ingemar Wahlberg, ordförande

Bo Jifält, kanslichef

Folk och Försvar (FOF)

Lena Bartholdson, generalsekreterare

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)

Annette Rihagen, ordförande

Föreningen små och medelstora företag med specialistkompetenser
(SME-D)

Magnus Sjöland, ordförande

Mats Björkeroth, styrelsemedlem

Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Björn Anderson, ständige sekreteraren, generalmajor

Mikael Odenberg, styresmannen, generaldirektör

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Pål Jonson, kommunikationschef

Robert Limmergård, generalsekreterare

Övriga

Eva Haldén

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.