Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32

Kulturutskottets protokoll 2014/15:32

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32

DATUM

Torsdagen den 26 mars 2015

TID

Kl. 09.30–09.40
09.55–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerade protokoll 2014/15:31 av den 24 mars 2015.

§ 2

Övrig fråga

Kanslichefen påminde om inbjudan till AB Svenska Spel för att få information om marknadens nätkasinoerbjudande (dnr 2210-2014/15).

§ 3

Mediefrågor – KrU3

Fortsattes behandlingen av motioner om mediefrågor (jfr prot. 2014/15:28.4, 2014/15:30.5 och 2014/15:31.2)

Ärendet bordlades för fortsatt behandling (jfr § 6).

§ 4

Folkbildningsfrågor – KrU8

Fortsattes behandlingen av motioner om folkbildningsfrågor (jfr prot. 2014/15:28.5 och 2014/15:31.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU8 justerades.

SD-ledamöterna anmälde två reservationer.

§ 5

Studieresa till Köpenhamn

Kanslichefen informerade om planeringen inför kulturutskottets studieresa till Köpenhamn den 7–8 maj 2015 (jfr prot. 2014/15:27.6).

§ 6

Mediefrågor – KrU3

Fortsattes behandlingen av motioner om mediefrågor (jfr prot. 2014/15:28.4, 2014/15:30.5, 2014/15:31.2 och 2014/15:32.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU3 justerades.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 7 april 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:32

– – – §§

1–2

3–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

D

D

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande