Protokoll utskottssammanträde 2014/15:32

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32

DATUM

2015-06-09

TID

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:31.

§ 2

Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade från möte i RIF-rådet den 12–13 mars 2015.

§ 3

En europeisk migrationsagenda

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, om den europeiska migrationsagendan.

Underlaget utgjordes av kommissionens meddelande En europeisk migrationsagenda, KOM(2015) 240 och Justitiedepartementets promemoria daterad den 4 juni 2015.

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt angiven i promemorian var:

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande.

Migrationsagendan har en bred ansats vilket är av stor betydelse för det framtida arbetet inom migrationsområdet. Kommissionen fångar i sin text relevanta prioriteringar för EU:s arbete på området på kort, medellång och lång sikt, i synnerhet i de förslag som syftar till att öka unionens ansvar för att bereda skydd åt människor på flykt.

Migrationsagendan återspeglar i stora delar regeringens ambitioner på migrationsområdet med utgångspunkten att asylrätten ska värnas och respekteras samt att migration och människors rörlighet mellan länder innebär positiva effekter med tillväxt, handel, utveckling och kulturellt utbyte.

Gällande den aktuella situationen på Medelhavet, är den enskilda åtgärd som är mest prioriterad på både kort och medellång sikt, de livräddande insatserna.

En annan prioriterad fråga för regeringen är den interna EU-solidariteten och att den gemensamma migrationspolitiken bör utvecklas på ett sätt som innebär en jämnare fördelning av asylsökande inom EU, genom att alla länder tar sitt ansvar och därmed ger skydd åt människor som är i behov därav.

Ansvarstagandet omfattar dels konkret aktivitet från medlemsstaternas sida genom t.ex. deltagande i UNHCR:s vidarebosättningsarbete, dels efterlevnad av det gemensamma regelverket på asylområdet.

Regeringen hade gärna sett att kommissionen indikerat i Migrationsagendan att den har för avsikt att utreda frågan om realistiska alternativ för fler lagliga vägar för att söka asyl inom EU. En väg som nämnts är humanitära viseringar.

Det är även viktigt att öka samarbetet med både ursprungsländer och transitländer för att skapa institutionell kapacitet att hantera migration. Dessutom krävs givetvis åtgärder i ursprungsländerna för att motverka orsaker till att människor flyr eller tvingas migrera, såsom att främja hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och gott samhällsstyre.

Regeringen delar även kommissionens bedömning att migration, vid sidan av andra åtgärder, kan bidra till att möta en ökande efterfrågan på kompetens. Det är bra att EU arbetar för att öka unionens attraktionskraft för arbetstagare. När det gäller arbetskraftsinvandring är det även viktigt att förhindra att personer som kommer till EU utnyttjas.

Regeringen ställer sig bakom den uttalade ambitionen i meddelandet att få till stånd ett bättre samarbete med tredjeländer i syfte att kunna genomföra återvändanden och återtaganden. Återtagandeavtalen får inte påverka medlemsstaternas skyldighet att respektera principen om non-refoulement eller andra skyldigheter som följer av internationell rätt och som syftar till att värna grundläggande mänskliga rättigheter och att erbjuda skydd mot förföljelse. Ett effektivt återvändande och en väl fungerande ordning i detta avseende bidrar till att bygga förtroende och långsiktigt stöd för det gemensamma europeiska asylsystemet. Regeringen delar även kommissionens uppfattning att man bör säkerställa att redan gällande regelverk på området genomförs på ett korrekt sätt i medlemsstaterna.

När det gäller förslagen på lång sikt är det angeläget att understryka vikten av en ökad harmonisering mot en gemensam europeisk asylpolitik i syfte att uppnå ett likvärdigt skydd inom hela EU genom högt ställda krav på asylförfarandet. Det är samtidigt viktigt att enskilda medlemsstater får ha en i förhållande till den asylsökande mer generös inställning än den som EU som helhet har.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna välkomnar flera av de initiativ som kommissionen föreslår gällande bland annat åtgärder mot människosmuggling. Det är oerhört viktigt att de asylsystem som vi har i dag kan upprätthållas genom en rättssäker struktur. Vad vi dock inte ställer oss bakom är regeringens formulering gällande en önskan att harmonisera medlemsländernas asylpolitik. Varje land är unikt med unika förutsättningar. Samarbete mellan stater bör formuleras på ett sätt som inte inskränker ländernas självbestämmanderätt. Likaså ställer vi oss frågande till regeringens formuleringar kring lagliga vägar för att söka asyl inom EU. Här är det oerhört viktigt att detta arbete förs på ett sätt som inte riskerar att bli ännu en ”pull-faktor”, något som skulle kunna komma att öka påfrestningen på ett redan ansträngt asylsystem allt mer.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vänsterpartiet välkomnar att regeringen ser livräddande insatser på Medelhavet som den enskilt viktigaste åtgärden på kort och medellång sikt. Kommissionen bör även utreda fler lagliga vägar att söka asyl. Vi återkommer med vår kritik av de livräddande insatsernas omfattning samt militära insatser i Medelhavet i utrikesutskottet, liksom vi även återkommer i ett senare skede kring förslag om ett permanentat system för vidarebosättning.

Vi anser dock att den svenska ståndpunkten bör betona att tilltag för att hålla tillbaka migranter från framförallt Afrikas horn genom samarbeten som Khartoumprocessen är djupt problematiska och inte bör genomföras. Regimen i Eritrea vinner genom avtalet legitimitet och bör inte stödjas i att hindra människor lämna landet. I förlängningen riskerar denna typ av samarbeten att leda till en outsourcing av flyktingmottagandet som det vi ser i t.ex. Australien.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-frågor

Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, informerade utskottet om hanteringen inom EU av migrationsagendan och det fortsatta arbetet med agendan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ökande sjuktal och sjukförsäkringen

Statsrådet Annika Strandhäll, Socialdepartementet, informerade utskottet om sjukförsäkringen och regeringens arbete med anledning av de ökande sjuktalen.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 juni 2015 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2015


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:32

§ 1

§ 2–4

§ 5–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M) vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Solveig Zander (C)

O

X

Rickard Persson (MP)

O

O

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

O

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

O

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

O

O

O

Magda Rasmusson (MP)

X

X

O

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

David Lång (SD)

Barbro Westerholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

O

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (FP)

Mats Persson (FP)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

X

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande