Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015-06-02

TID

11.00 - 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Information från regeringen

Regeringen, företrädd av statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknads-departementet, informerade om bl.a. den europeiska terminen och rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens rapport om EU:s ungdomsgaranti.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknads-departementet.

§ 2

Information från regeringen

Regeringen, företrädd av statsrådet Alice Bah Kuhnke, Kultur-departementet, informerade om EU:s s.k. antidiskrimineringsdirektiv.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Kultur-departementet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:32.

§ 4

Deltagande i riksdagens OECD-nätverk

Utskottet behandlade fråga om att utse ledamot att ersätta Roger Haddad (FP) till riksdagens OECD-nätverk.

Utskottet beslutade att utse Christian Holm (M).

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.00.

Justeras den 4 juni 2015


Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

-

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

-

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

-

Fredrik Malm (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

O

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Magda Rasmusson (MP)

O

Annika Hirvonen (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande