Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:33

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015-05-05

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:31 och protokoll 2014/15:32.

§ 2

Genomförande av offshoredirektivet (FöU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:64.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:FöU9.

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75.

Ärendet bordlades.

§ 4

Beredningen av proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020

Enligt 7 kap. 7 § riksdagsordningen får två utskott besluta att gemensamt bereda ett ärende i ett sammansatt utskott.

Regeringen har lämnat proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020. Propositionen har överlämnats till försvarsutskottet för beredning.

Utskottet beslutade föreslå utrikesutskottet att proposition 2014/15:109 textavsnitt 4 Säkerhetspolitiken (s. 20–49) samt eventuella följdmotioner inom området lämnas över till det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, UFöU, för gemensam beredning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om Europaparlamentets möte om demokratisk kontroll av underrättelseverksamhet i EU, i Bryssel den 28–29 maj 2015. Utskottet beslutade att sända Jakop Dalunde (MP) och Dag Klackenberg (M) till mötet.

§ 7

Rapporter

Ledamoten Roger Richtoff (SD) lämnade rapport från besök hos Göta ingenjörregemente Ing 2 och hos Swedec.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 maj 2015 kl. 10.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 7 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

§ 1-6

§ 7-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

-

X

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

-

X

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.