Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Kulturutskottets protokoll 2014/15:33

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

Tisdagen den 7 april 2015

TID

Kl. 11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerade protokoll 2014/15:32 av den 26 mars 2015.

§ 2

Kultur för alla – KrU7

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla (jfr prot. 2014/15:29.2).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 3

Information om Nordiska Rådets session den 25-26 mars 2015

Ledamoten Aron Emilsson (SD) redogjorde för utskottet om den session som Nordiska Rådet höll den 25-26 mars 2015.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1947-2014/15).

§ 5

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om att information från Svenska Spel om marknadens nätkasinoerbjudanden lämnas den 21 april 2015 kl. 11.00 på Casino Cosmopol.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 9 april 2015 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:33

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

N

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande