Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Näringsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015–05–19

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:32.

§ 2

Information från Svenska Institutet

Generaldirektör Annika Rembe och chef för avdelningen för interkulturell dialog Henrik Selin lämnade information om myndighetens arbete.

Vid besöket närvarade även chef för generaldirektörens stab Patrik Peter, Svenska Institutet.

§ 3

Information från Myndigheten för yrkeshögskolan

Generaldirektör Thomas Persson och avdelningschef Johan Blom lämnade information om rapporten Studerandes sysselsättning 2014.

§ 4

2015 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:100 punkterna 1 och 2 samt motioner.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 5

Indelning i utgiftsområde

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2014/15:100 om punkterna 3–5 och motioner.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 6

Vårändringsbudget för 2015

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 om vårändringsbudget för 2015 och motion.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

§ 7

Årsredovisning för staten 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:101 om årsredovisning för staten 2014.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 8

Inkommande besök

Utskottet informerades om besök av kommissionär Elżbieta Bieńkowska måndag den 8 juni 2015.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 21 maj 2015

Jennie NilssonNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

§ 1-3

§ 4-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

O

Lise Nordin (MP)

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Maria Weimer (FP)

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

X

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Rickard Nordin (C)

O

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (FP)

Maria Arnholm (FP)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.