Protokoll utskottssammanträde 2014/15:34

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:34

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

2015-05-07

TID

10.30–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara vid sammanträdet

Utskottet beslutade att medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg vid EU-nämndens kansli fick vara närvarande vid sammanträdet under
§ 2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Information av Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) den 18 maj 2015

Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, kanslirådet Ingrid Ullbors Hägg, departementssekreterarna Dinesh Rempling och Robert Wildow, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunniga Annelie Gregor återrapporterade från inofficiella ministermötet i Riga den 18–19 februari 2015 och informerade inför FAC (försvar) den 18 maj 2015.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:33.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2014/15:75.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2014/15:FöU2y.

§ 5

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:84 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2014

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Minnesanteckningar från Gusp-GSFP konferensen i Riga den 4–6 mars 2015.

– Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna, COM (2015) 120.

– Regeringskansliets faktapromemoria: Meddelande om vattendirektivet och översvämningsdirektivet, 2014/15:FPM27.

– Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: Erfarenheter av genomförandet av direktiv 2003/122/EURATOM om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor, COM(2015) 158.

§ 8

Information av Försvarsdepartementet och Försvarets materielverk med anledning av proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 utgiftsområde 6

Försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråd Andreas Savelli, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunniga Annelie Gregor, samtliga Försvarsdepartementet, och Försvarets materielverks generaldirektör Lena Erixson lämnade information med anledning av proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 utgiftsområde 6.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 9

Vårändringsbudget för 2015

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2014/15:99 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 11

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– Inbjudan och program till årligt försvars- och säkerhetsforum för Baltikum, Norden och Polen, i Estland/Tallinn den 25–26 maj 2015. Utskottet har tidigare beslutat att sända två ledamöter till konferensen (prot. 2014/15:31). Utskottet beslutade att sända Lotta Olsson (M) till konferensen. En ev. ytterligare deltagare från utskottet väntas anmäla sig under veckan.

– Att ett utskott från Natos Parlamentariska församling kommer att besöka Sverige den 24–25 september 2015 och att försvarsutskottet då kommer att få en inbjudan för att träffa delegationen.

§ 12

Rapporter

Ledamoten Kalle Olsson (S) lämnade rapport från Europaparlamentets interparlamentariska möte om grannskapspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i Bryssel den 5 maj 2015, som han och ledamoten Daniel Bäckström varit på.

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 19 maj 2015

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:34

§ 1-8

§ 9-11

§ 12-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (FP), ordförande

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Hans Wallmark (M)

-

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Jakop Dalunde (MP)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

-

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Annicka Engblom (M)

Vakant (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

X

O

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

X

Birgitta Ohlsson (FP)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (FP)

Lars Tysklind (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.