Protokoll utskottssammanträde 2014/15:34

Kulturutskottets protokoll 2014/15:34

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34

DATUM

Torsdagen den 9 april 2014

TID

Kl. 09.30-09.33
09.40-09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2014/15:33 av den 7 april 2015.

§ 2

Kultur för alla (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla (jfr prot. 2014/15:29.2 och 2014/15:33.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2014/15:KrU7 justerades.

SD-, C- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i EU under 2014

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över berättelsen om verksamhetsåret i EU 2014.

Utskottet beslutade att avge yttrande i protokollsform.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Övriga frågor

Frågan om prao-elever ska få närvara vid utskottssammanträden och studiebesök togs upp.

Frågan bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 14 april 2015 kl. 09.30.


Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Per Bill

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2014/15:34

? ? ? §§

1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Bill, Per (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (FP)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

-

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (FP)

Sestrajcic, Daniel (V)

Utbult, Roland (KD)

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Weimer, Maria (FP)

Haddad, Roger (FP)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.